ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

1159

587

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

1159

591

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

1160

704

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით გენდერულ ჭრილში

1161

571

0

0

სპორტსმენების მიერ მოპოვებული მედლების და სპორტული წარმატებების შესახებ

1161

1461

0

0

სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარება

1162

1138

1

0

პედაგოგები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში

1162

569

0

0

დევნილი მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულებისა და წლების მიხედვით

1163

558

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის რეგიონული კოორდინაციის სამსახურის მიერ განცხორციელებული აქტივობები 2015 წელი

1163

611

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

1164

894

0

0