ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

სატელეფონო ცენტრის სტატისტიკა

758

171

0

0

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

822

2563

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

839

649

0

0

ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2016

848

583

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

1153

603

0

0

გამოცხადებული ვაკანსიებისა და მიღებული თანამშრომლების შესახებ

1156

514

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

1156

553

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

1157

608

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

1158

735

0

0

სსიპ იუსტიციის სახლში თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია

1158

0

0

0