ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

1075

570

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

1075

573

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

1075

535

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა სტატისტიკა

1076

546

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

1076

872

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

1077

715

0

0

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2015

1077

587

0

0

სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარება

1077

1098

1

0

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

1078

527

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა კერძო სკოლებში

1079

561

0

0