ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

663

2361

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

709

602

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

1071

585

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ტექნიკური პერსონალი

1072

567

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

1072

582

0

0

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

1072

529

0

0

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

1072

568

0

0

სსიპ იუსტიციის სახლში თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია

1073

0

0

0

გამოცხადებული ვაკანსიებისა და მიღებული თანამშრომლების შესახებ

1073

492

0

0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

1074

630

0

0