ღია მონაცემების ძიება

  • დაინერგა ღია მონაცემების ახალი პორტალი

ტოპ გამომქვეყნებლები

პროდუქტები

სსიპ იუსტიციის სახლი

ბიუჯეტი

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყ...

ნოტარიუსთა ცნობარი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგი

სსიპ იუსტიციის სახლი

ბიუჯეტი

სსიპ იუსტიციის სახლი

თანამშრომელთა რაოდენობა

სსიპ იუსტიციის სახლი

დასვენების დღეებში მომუშავე ნოტარიუსები

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

მივლინებებზე გაწეული ხარჯები

სსიპ იუსტიციის სახლი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ იუსტიციის სახლი

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ფულის მასის აგრეგატები და მონეტარული კოეფიციენტები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

მიმოქცევაში არსებული საგადახდო საკრედიტო/სადებეტო ბარათების რაოდენობა

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ლიცენზირებული და რეგისტირებული საფინანსო ინსტიტუტები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ფიზიკური და იურიდიული პირების დეპოზიტები და მათი საპროცენტო განაკვეთები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ვადიანი დეპოზიტები და მათი საპროცენტო განაკვეთები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები დეპოზიტებზე

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საპროცენტო განაკვეთები ფულადი და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ეროვნული ვალუტით ემიტირებული მთავრობის ფასიანი ქაღალდები

საქართველოს ეროვნული ბანკი