ღია მონაცემების ძიება

  • დაინერგა ღია მონაცემების ახალი პორტალი

ტოპ გამომქვეყნებლები

პროდუქტები

სსიპ იუსტიციის სახლი

დასვენების დღეებში მომუშავე ნოტარიუსები

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

ნოტარიუსთა ცნობარი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

ბიუჯეტი

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყ...

ბიუჯეტი

სსიპ იუსტიციის სახლი

თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგი

სსიპ იუსტიციის სახლი

თანამშრომელთა რაოდენობა

სსიპ იუსტიციის სახლი

მივლინებებზე გაწეული ხარჯები

სსიპ იუსტიციის სახლი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ იუსტიციის სახლი

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ბიუჯეტი და მისი შესრულება

საქართველოს ეროვნული არქივი

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

საქართველოს ეროვნული არქივი

საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

ნორმატიული და ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები - ბრძანებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

საქართველოს საკანონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

შემოსავლების სამსახურის ბრძანებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

ადგილობრივი თვითმმართველობის ნორმატიული აქტების ნუსხა (დადგენილებები)

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე